• Mijn club
 • Missie, Visie en Kernwaarden

  De afgelopen periode hebben wij ons beziggehouden met het bedenken van de wegen die op korte en lange termijn bewandeld moeten gaan worden. Wij hebben gezocht naar antwoorden op de vraag hoe de continuïteit van de club te waarborgen. Wat hebben we nodig om het voortbestaan van de club te garanderen. Wat geconstateerd is dat er nergens garantie voor te geven is. Daarvoor leven we in een samenleving die heel grillig is en die ook doorwerkt binnen de club.

   

  Wat ons wel duidelijk is geworden is dat wij als bestuur voor de club een koers moeten gaan uitzetten die duidelijk en herkenbaar is voor onze leden en alle partijen die zich met ons verbonden voelen. Om dit te realiseren hebben we een aantal zaken geformuleerd die wij met jullie willen delen en die als basis gaan dienen voor de beslissingen die wij voor de club en onze leden willen gaan nemen. Deze zaken hebben we vertaald in een missie, visie en kernwaarden.

   

  Missie

  S.V.V.’91 werkt aan het creëren van een omgeving voor met name sportbeoefening voor de Surinaamse gemeenschap waarbinnen tevens ruimte wordt geboden voor andere culturen. Het bestuur hecht daarbij sterk aan een goede sociale binding tussen haar leden, overige belanghebbenden en de vereniging.

   

  Visie

  Onze leden en belanghebbenden willen dat hun lidmaatschap en betrokkenheid plezierig en ontspannen verloopt. Zij zijn in staat om op een verantwoorde wijze hun sport te beoefenen en vinden bij S.V.V.’91 de mogelijkheid om deel te nemen aan een diverse scala aan sportieve en sociale activiteiten. De vereniging draagt haar (maatschappelijke) verantwoordelijkheid om de belangen van haar leden en andere belanghebbenden zo goed mogelijk te behartigen en rekent tot haar taak om in te spelen op de gevolgen van de ontwikkelingen in de directe nabijheid van de vereniging

   

  Kernwaarden

  S.V.V.`91 en haar leden handelen vanuit de kernwaarden van S.V.V.`91  te weten respect, betrokkenheid, betrouwbaarheid en aandacht voor elkaar.

   

  Respect

  Respect komt tot uitdrukking in rekening houden met, eerbied en waardering hebben voor elkaars opvattingen, rechten of andermans eigendom. Het betekent elkaar in zijn waarde laten door de ander niet te schaden en door de mening en overtuiging van anderen niet naar beneden te halen.

   

  Betrokkenheid

  Betrokkenheid komt tot uitdrukking in het zich verantwoordelijkheid voelen voor de gehele gang van zaken binnen S.V.V.´91 en gevraagd en ongevraagd inzetten voor de belangen van de club.

   

  Betrouwbaarheid

  Betrouwbaarheid komt tot uitdrukking in “zeggen wat je doet en doen wat je zegt” en “afspraak is afspraak”.

   

  Aandacht voor elkaar

  Aandacht voor elkaar komt tot uitdrukking in het tijd nemen voor elkaar, het bespreken van elkaars tegenstellingen en ruis, het accepteren van hulp uit je omgeving en het creëren van een gastvrije omgeving voor de belanghebbenden van de club.

   

  Wij vinden het belangrijk om over het bovenstaande in gesprek te zijn en te blijven met onze leden en andere belanghebbenden. Wat wij wel voor ogen hebben is om het bovenstaande tot uiting te laten komen in besluiten, activiteiten e.d. die met de club te maken hebben.

   

  Daarnaast betekent het wel dat wij jullie nodig hebben om het bovenstaande als een warme deken over onze club te leggen en dat wij gezamenlijk ernaar streven om de missie, visie en kernwaarden een onderdeel te maken van ons denken. Wij zijn ervan overtuigd dat wij er in zullen slagen om de club te laten voortbestaan als wij gezamenlijk achter onze missie, visie en kernwaarden zullen blijven staan.